Статистика блога
195
Записей
5112
Обращений
206556
Посетителей
Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Информация об объектах культуры Аулиекольского района

Әулиекөл ауданы мәдениет объектілері туралы ақпарат

Информация об объектах культуры Аулиекольского района

 

 

Объектілердің атауы (ескірткіш,мұражай)

Наименование объекта (памятники, музей)

Құрылған күні

Дата создания

Мәтіндік ақпарат

Текстовая информация

1

С.Баймағамбетовтың мүсіні

бюст С. Баймагамбетова

1973 жылы ашылған

1973 года

 

С.Баймағамбетовтың мүсіні (бюсті)

Әулиекөл а. 1- май көшесі,

С. Баймағамбетов ат. мектеп-гимназия аумағында орналасқан.

С. Баймағамбетов- Кеңес Одағының Батыры.

Находится по ул.1 мая на територии школы-гимназии имени

С. Баймагамбетова

с. Аулиеколь,

С. Баймагамбетов -Герой Советского Союза..

2

Ш. Уәлихановтың ескірткіші

Памятник Ш. Валиханова

2016 ж.

2016 г.

Екірткіш Ш. Уәлихановтың көш. саябағында орналасқан.

Ш. Уәлиханов - ғалым, тарихшыфольклоршы,

этнографгеограф, саяхатшы және  ағартушы

Памятник находится в парке по ул. Ш. Валиханова.

Ш. Валиханов - учёный, историк, этнограф, фольклорист, путешественник и просветитель.

 

3

А. Байтұрсыновтың бюсті

Бюст А. Байтурсынова

2016 жылы

5 қыркүйек

5 сентября 2016 года

А. Байтұрсыновтың бюсті Әулиекөл а. орталық саябағында орналасқан

А. Байтұрсынов - қазақ қоғам және мемлекет қайраткері, ағартушы, ғалым-лингвист, әдебиеттанушы, түркітанушы, аудармашы.

бюст А.Байтурсынова находиться в центральном парке с. Аулиеколь. А.Байтурсынов - казахский общественный и государственный деятель, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, переводчик.

 

4

К. Тұрғынбаевтың мүсіні

Бюст К. Тургынбаева

14.07. 2012 ж

14.07.2012 г. 

Әулиекөл а. МҮ ғимаратының алдында орналасқан. Целинный совхозының негізін қалаушы және бірінші директоры.

1981 жылы ауыл шаруашылығын жоғары еңбек жетістіктері және үлкен жеке үлес қосқаны үшін Социалистік Еңбек атағына ие болды.

Находиться в с. Аулиеколь перед зданием ДК. Основатель и первый директор совхоза. За высокие трудовые успехи и большой личный вклад в развитии сельского хозяйства страны в 1981 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

 

5

Е.М. Асанбаевтың мемориал тақта

Мемориальная доска Е.М. Асанбаеву

2016 ж.

2016 г.

Әулиекөл а. 1- май көшесі,

С. Баймағамбетов ат. мектеп-гимназияда орналасқан. (1991—1993ж.) Мемлекеттік қайраткері, Қазақстан Республикасының вице-президенті

Установлен в школе- гимназии в с. Аулиеколь, ул. 1 мая Государственный деятель Казахстана, вице-президент Республики Казахстан (1991—1993г.)

6.

"Қызыл диірмен" ескерткіші

Памятник «Красная мельница»

1923 ж.

1923 г.

1937 жылда осы диірмен толығымен жанып кетті. Жаңа диірмен сол жерде 1942 жылда салыныпты.

В 1937-г эта мельница полностью сгорела. Новая мельница на том же месте была построена в 1942 году.

7.

«соц. еңбек батырлары және кеңес одағының батыр» қабырға

 

Стена «Герои соц. труда и герои советского союза»

2016 ж.

2016 г.

Әулиекөл а. орталықта орналасқан.

Находиться в центре с. Аулиеколь.

8

Тарихи Залы

Зал истории

01.11.2016 ж.

1.11.2016г.

Әулиекөл а. Байтурсынов көш., 49, орталықта орналасқан. Онда кітаптар, медальдар, альбомдар, тулар бар

 

Находиться в центре с. Аулиеколь по адресу ул. Байтурсынова, 49. Там есть книги,медали, альбомы, знамена.

 

9

қызыл партизаның «Бауырластар зираты»

Братская могила красных партизан

1919 ж.

1919 г.

Әулиекөл а.

с. Аулиеколь

10

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан еске алу мемориалы

Мемориал памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1974 ж.

1974 г.

Әулиекөл а. орталықта орналасқан

Находиться в центре с. Аулиеколь.

11

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан еске алу мемориалы

Мемориал памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1985 ж.

1985 г.

Аманқарағай а/о

Аманкарагайский с/о

12

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге обелискі

Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1971 ж.

1971 г.

Құсмұрын к.

п.Кушмурун

13

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге обелискі

Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1975 ж.

1975 г

Тимофеев а.

с.Тимофеевка

14

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге обелискі

Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1968 ж.

1968 г.

Чернигов а.

с.Черниговка

15

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге мүсіндік ескерткіші

Скульптурный памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1965 ж.

1965 г.

Диев а.

с.Диевка

16

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге ескірткіші

Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

1975 ж.

1975 г.

Октябрь а.

с.Октябрьское

17

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге ескірткіші

Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны      1941-1945 гг.

1969 ж.

1969 г

Москалев а.

с. Москалевка

18

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге ескірткіші

Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны      1941-1945 гг.

1985 ж.

1985 г.

Новонежин а.

с.Новонежинка

19

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге ескірткіші

Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны        1941-1945 гг.

1987 ж.

1987 г.

Юльев а.

с.Юльевка

20

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге ескірткіші

Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны      1941-1945 гг.

1991 ж.

1991 г.

Косагал а.

с.Косагал

 

21

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге ескірткіші

Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1987 ж.

1987г.

К. Тұрғымбаев ат. а., Қазақстанға 40 жыл көш.

Мектептің алдында орналасқан

с.им.К.Тургумбаева ул.40 лет Казахстана находится перед школой

22

1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге обелискі

Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1988 ж.

1988 г.

Первомай а.

Первомайский с/о

23

С.Баймағамбетовтың мүсіні

Бюст С.Баймагамбетову

1982 ж.

1982г.

Новоселов а/о Целинная көшесі №7

кеңсе алдында орналысқан

перед конторой

ул.Целинная №7

Новоселовский с/о

24

Бауырластар зираты

«қызыл партизан»

Братская могила красных партизан

1919 ж.

1919 г.

Әулиекөл орман шаруашылығы

Аулиекольское лесное хозяйство

25

Бауырластар зираты

«қызыл партизан»

Братская могила красных партизан

1919 ж.

1919 г.

Тимофеев а.

с. Тимофеевка

бюст С. Баймагамбетова

Памятник  Ш. Валиханова

Бюст  А. Байтурсынова 

Бюст К. Тургынбаева

Стена «Герои соц. труда  и герои советского союза»

Зал истории Мемориал памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Аманкарагайский сельский округ . Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг


Новоселовский сельский округ. Бюст Султана Баймагамбетова


п Кушмурун. Обелиск погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годы.


Mоскалевский сельский округ.Памятник погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годы

 

Черниговский сельский округ. Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945гг


Казанбаский сельский округ. Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг


Тимофеевский сельский округ . Обелиск погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годы


Первомайский сельский округ.Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945г

 

Косагальский сельский округ.Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг  

 

Село им К.К.Тургумбаева. Памятник погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годы


Новонежинский сельский округ Памятник погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годы

 

Диевский сельский округ.Скульптурный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войн.


Сулукольский сельский округ


 

 

 

 Отправить письмом